You are here


วันที่ หัวข้อข่าว
12/22/2017 - 15:03 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561
12/21/2017 - 13:22 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์, ปิโตรเคมี, ไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ
12/19/2017 - 08:40 ตารางเวร เดือนมกราคม 2561
12/19/2017 - 08:32 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปี 2560
12/12/2017 - 15:52 รายชื่อผู้เข้าสอบ V-NET - สถานที่สอบ - ห้องสอบ - เลขที่นั่งสอบ
12/08/2017 - 18:02 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา
12/08/2017 - 10:05 ประกาศแจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC
12/06/2017 - 13:37 ประกาศให้นักศึกษามาเข้าสอบ V-NET ตามวันและเวลาที่กำหนด ระดับชั้น ปวช.3 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560, ระดับชั้น ปวส.2 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
12/01/2017 - 13:24 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เซฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)" โดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับ บริษัท PTTGC Global Chemical
11/29/2017 - 14:16 ตารางเวรเดือนธันวาคม 2560
11/22/2017 - 14:14 ประกาศให้นักเรียน-นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากขาดเรียนติดต่อกันเกิน 15 วัน และไม่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
11/21/2017 - 12:42 ประกาศการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
11/21/2017 - 12:40 ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
11/17/2017 - 18:58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/17/2017 - 10:12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา
11/16/2017 - 09:10 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ด้วยเงินอุดหนุน)
11/13/2017 - 13:47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์สมรรถนะยานยนต์และไอเสียพร้อมโปรแกรมฐานข้อมูลอะไหล่รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561
11/13/2017 - 13:47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
11/07/2017 - 13:32 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
11/06/2017 - 13:38 ประกาศสอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/03/2017 - 11:25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
11/03/2017 - 10:20 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ คนงาน และพนักงานขับรถยนต์) วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/01/2017 - 13:13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา
10/31/2017 - 11:33 หนังสือขอเชิญครูเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ PLC ระดับภาค
10/30/2017 - 10:23 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
10/27/2017 - 16:19 ตารางเวรเดือนพฤศจิกายน 2560
10/25/2017 - 14:55 ประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (e-bidding) และร่าง TOR การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
10/25/2017 - 12:45 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
10/20/2017 - 10:26 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
10/19/2017 - 21:45 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 9 อัตรา
10/19/2017 - 13:41 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/18/2017 - 15:33 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
10/12/2017 - 10:44 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/12/2017 - 10:44 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
10/04/2017 - 07:46 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 13 อัตรา
10/02/2017 - 13:56 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จำนวน 4 อัตรา
09/27/2017 - 08:39 ตารางเวรเดือนตุลาคม 2560
09/26/2017 - 15:11 ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากขาดเรียนติดต่อเกิน 15 วัน ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ยื่นคำร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน และไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
09/22/2017 - 15:18 กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
09/12/2017 - 07:46 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2560
09/08/2017 - 09:18 ประกาศการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560
08/29/2017 - 17:43 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
08/29/2017 - 13:16 ตารางเวรเดือนกันยายน2560
08/21/2017 - 08:28 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการประกวดร้องเพลง, วงดนตรีโฟล์คซอง, วงดนตรีสากล วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วท.ระยอง
08/21/2017 - 08:23 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงอาหาร วท.ระยอง
08/15/2017 - 16:49 ประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดทดลองไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
08/10/2017 - 09:06 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 7 อัตรา
08/02/2017 - 14:04 ตารางเวรเดือนสิงหาคม2560
07/31/2017 - 18:17 ขอเชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/26/2017 - 16:33 ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
07/25/2017 - 17:09 ประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า แบบ ดี ซี ไดร์ฟ จำนวน 1 ชุด
07/19/2017 - 17:43 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (E-Bidding)
07/17/2017 - 09:42 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง(ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
07/13/2017 - 09:23 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน อศจ. จำนวน 2 อัตรา
07/12/2017 - 17:02 เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2
07/12/2017 - 10:45 ประกาศยกเลิกการสอบคาราปรับปรุงหลังคา อาคารบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน
07/07/2017 - 09:55 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทดลองเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 1 ชุด
07/04/2017 - 10:16 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคา อาคารบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน
07/04/2017 - 09:11 แก้ไขตารางเวรเดือนกรกฎาคม 2560
06/29/2017 - 16:08 เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
06/21/2017 - 09:00 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
06/20/2017 - 14:53 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
06/14/2017 - 08:46 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา
06/13/2017 - 13:25 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยองเรื่องการโอนผลการเรียน ปีการศึกษา 2560
06/12/2017 - 13:21 รายละเอียดชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาด้านมิติ(เพิ่มเติม)ของแผนกช่างกลโรงงาน
06/09/2017 - 18:01 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 ชุด (เพิ่มเติม)
06/09/2017 - 17:57 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาปิโตรเคมี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 รายากร
06/09/2017 - 17:55 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 รายการ
06/09/2017 - 17:52 ประกาศยกเลิกขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 รายการ
06/09/2017 - 17:50 ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 รายากร
06/09/2017 - 17:43 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนกการโรงแรม ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 12 รายการ
06/08/2017 - 14:53 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 รายการ
06/08/2017 - 14:51 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 รายการ
06/08/2017 - 14:45 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ
06/07/2017 - 09:19 ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากขาดเรียนติดต่อเกิน 15 วัน และไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
06/07/2017 - 09:15 ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
06/07/2017 - 08:47 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ชั้นสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา
06/07/2017 - 08:45 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ แบบ Volume License จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา
05/31/2017 - 09:53 ตารางเวรเดือนมิถุนายน2560
05/26/2017 - 10:04 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนกการโรงแรม จำนวน 12 รายการ (ครั้งที่ 2)
05/24/2017 - 13:07 ประกาศยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษาแผนกการโรงแรม จำนวน 12 รายการ
05/22/2017 - 13:54 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
05/19/2017 - 15:01 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ชั้นสูง จำนวน 1 ชุด
05/19/2017 - 14:58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์แบบ Volume License จำนวน 1 ชุด
05/18/2017 - 17:22 ประกาศการเปิดการซ่อมเสริมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา (เฉพาะนักเรียน นักศึกษาค้างปีการศึกษา)
05/18/2017 - 11:26 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนกการโรงแรม จำนวน 12 รายการ
05/16/2017 - 08:55 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา
05/15/2017 - 08:58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
05/08/2017 - 11:33 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แบบ Volume License ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ
05/05/2017 - 11:22 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ชั้นสูง จำนวน 1 ชุด
05/03/2017 - 12:19 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
04/28/2017 - 09:40 ตารางเวรเดือนพฤษภาคม 2560
04/19/2017 - 15:25 ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
04/18/2017 - 13:37 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา
04/10/2017 - 14:00 ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (72 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2
03/31/2017 - 13:36 ตารางเวรเดือนเมษายน 2560
03/23/2017 - 09:48 นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน ต้องเข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้
03/23/2017 - 09:37 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ แบบ Volume License จำนวน 1 ชุด
03/22/2017 - 10:39 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง การลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2560 ทุกสาขาวิชา โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
03/20/2017 - 14:38 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ
03/17/2017 - 16:16 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
03/17/2017 - 14:57 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยองรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
03/17/2017 - 13:56 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 รายการ
03/16/2017 - 08:50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
03/15/2017 - 14:48 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน (75 ชั่วโมง) มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
03/13/2017 - 10:57 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
03/10/2017 - 16:05 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน (75 ชั่วโมง) มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
03/08/2017 - 23:28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และกำหนดการสอบ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
03/08/2017 - 23:27 กำหนดการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
03/07/2017 - 11:51 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถยนต์นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 รายการ
03/06/2017 - 13:54 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
03/04/2017 - 09:23 การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
03/03/2017 - 14:20 ประกาศเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น(75 ชั่วโมง) มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559
03/02/2017 - 16:06 การป้อนผลวิชากิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2559
02/28/2017 - 19:03 ตารางเวรเดือนมีนาคม 2560
02/28/2017 - 16:02 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
02/21/2017 - 15:51 ประกาศสมาชิกห้องสมุดโปรดทราบ สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สอบ ห้องสมุดงดยืมหนังสือแล้วนะค่ะ ถ้านักศึกษาจำเป็นต้องใช้สามารถยืมถ่ายเอกสารได้เท่านั้น
02/06/2017 - 15:59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ขนาด 600 kn จำนวน 1 เครื่อง
02/06/2017 - 08:18 รายละเอียดที่พักผู้เข้าร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559
02/06/2017 - 08:09 รายละเอียดและสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯและร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
02/06/2017 - 08:08 ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมสาขาวิชาการองค์การนักสาขาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559
02/06/2017 - 08:06 ตารางรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559
02/02/2017 - 15:09 ตารางเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2560
02/02/2017 - 15:07 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 ชุด
02/01/2017 - 13:09 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ปี 2559
01/27/2017 - 15:33 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง งานทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 แก้ไขรายการวัสดุ
01/27/2017 - 10:29 หนังสือใหม่ในห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/25/2017 - 18:40 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ขนาด 600 Kn จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3
01/20/2017 - 16:02 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) ปีการศึกษา 2559
01/20/2017 - 09:57 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/เทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล ปีการศึกษา 2559
01/18/2017 - 17:10 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559
01/12/2017 - 13:53 ประกวดราคาซื้อด้วยเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ดังนี้
01/09/2017 - 14:39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
01/09/2017 - 10:05 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา
01/08/2017 - 12:27 ข้อมูลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2559
12/29/2016 - 09:48 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องเรียนพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 ชุด
12/28/2016 - 12:48 คู่มือการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
12/23/2016 - 18:11 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา จากผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560
12/23/2016 - 18:10 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา จากผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่ 6และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560
12/23/2016 - 09:25 ตารางเวรเดือนมกราคม 2560
12/20/2016 - 14:58 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบคัดแยกวัตถุดิบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบสายพานคัดแยกวัตถุดิบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบจ่ายและเจาะชิ้นงาน จำนวน 1 ชุด
12/16/2016 - 15:18 ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดทดลองเซนเซอร์แบบเมนบอร์ดชนิดมีจอแสดงผล ชนิดเซนเซอร์พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 15 ชนิด จำนวน 1 ชุด
12/09/2016 - 15:31 ประกวดราคาซื้อด้วยเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ดังนี้
11/29/2016 - 17:52 ตารางเวรเดือนธันวาคม 2559
11/29/2016 - 09:49 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
11/23/2016 - 08:45 ประกาศผลการแข่งขัน การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2559
11/22/2016 - 14:10 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559
11/18/2016 - 14:22 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ปี 2559
11/17/2016 - 08:27 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560
11/16/2016 - 12:49 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ขนาด 600 Kn จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560
11/14/2016 - 15:14 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
11/14/2016 - 14:32 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา
11/10/2016 - 15:08 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ครุภัณฑ์ห้องเรียนพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3
11/10/2016 - 15:04 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 รายการ ดังนี้
11/09/2016 - 11:35 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/02/2016 - 09:41 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา
10/28/2016 - 13:40 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ครุภัณฑ์ห้องเรียนพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
10/28/2016 - 09:32 ตารางเวรเดือนพฤศจิกายน 2559
10/25/2016 - 13:33 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
10/25/2016 - 10:23 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดทดลองเซนเซอร์แบบเมนบอร์ดมีจอแสดงผลเซนเซอร์พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 15 ชนิด จำนวน 1 ชุดและเครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ขนาด 600 kn จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560
10/21/2016 - 08:37 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์(e-bidding) ดังนี้
10/19/2016 - 12:40 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ครุภัณฑ์ห้องเรียนพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 ชุด
10/17/2016 - 10:11 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
10/12/2016 - 09:00 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 15 อัตรา
10/12/2016 - 08:56 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมา่ตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
10/11/2016 - 14:10 ค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับ ปวช.1-3 และปวส.1-2
10/06/2016 - 16:10 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอเชิญชวนเสนอข้อมูลประกอบการจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมา่ตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560
10/06/2016 - 09:28 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 รายการ ดังนี้
10/04/2016 - 09:01 แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC "หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม GX Works3" ดังนี้
10/04/2016 - 08:37 ตารางเวรเดือนตุลาคม 2559 (แก้ไข)
09/29/2016 - 09:19 ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนช่วงกลางปี ปีการศึกษา 2559
09/21/2016 - 14:56 วิธีบันทึกผลวิชากิจกรรม ผ่านระบบ RMS
09/19/2016 - 14:14 ประกาศการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนกลางปี ปีการศึกษา 2559
09/19/2016 - 11:19 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศฝ่ายวิชาการ (อบรม RMS)
09/15/2016 - 14:06 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ"รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่"ประจำปี 2560
09/13/2016 - 16:04 ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC
08/31/2016 - 08:13 ตารางเวรเดือนกันยายน 2559
08/24/2016 - 10:24 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา
08/19/2016 - 16:08 สื่อโรงเรียนคุณธรรม
08/17/2016 - 08:17 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกลึงซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
08/04/2016 - 11:05 แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
08/01/2016 - 15:33 ตารางเวรเดือนสิงหาคม2559
07/29/2016 - 15:59 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
07/29/2016 - 08:24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
07/28/2016 - 16:01 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์
07/27/2016 - 15:12 ขอเชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/26/2016 - 13:29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
07/25/2016 - 07:48 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา
07/15/2016 - 17:12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
07/12/2016 - 08:44 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
07/04/2016 - 13:16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
07/04/2016 - 08:13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 9 อัตรา
07/01/2016 - 13:26 ประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์
07/01/2016 - 10:31 ตารางเวรเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับแก้ไข
06/28/2016 - 12:14 ข้อบังคับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2556
06/27/2016 - 15:02 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเอตร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 52 เครื่อง
06/23/2016 - 11:41 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู)
06/23/2016 - 08:59 ประสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 16 เครื่อง
06/23/2016 - 08:57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน จำนวน 1 ชุด
06/21/2016 - 16:16 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา
06/21/2016 - 08:32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
06/18/2016 - 15:44 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 2)
06/14/2016 - 16:37 ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
06/13/2016 - 15:22 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน ประจำปีงบประมาณ 2559
06/13/2016 - 15:18 ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการ ประจำปี 2556 จำนวน 212 รายการ
06/10/2016 - 17:14 ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจาก ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และไม่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
06/10/2016 - 09:46 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
06/10/2016 - 08:21 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 10 อัตรา
06/07/2016 - 08:52 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
06/03/2016 - 08:46 ตารางเวรเดือนมิถุนายน 2559
06/02/2016 - 08:29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
06/01/2016 - 14:09 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะฝึกงานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น จำนวน 31 ชุด
06/01/2016 - 14:07 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (MMA) ขนาดไม่ต่ำกว่า 300A จำนวน 4 เครื่อง
06/01/2016 - 14:03 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
05/31/2016 - 13:28 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา
05/31/2016 - 08:11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
05/28/2016 - 09:30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ)
05/19/2016 - 15:15 ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ 1.90 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2559
05/17/2016 - 09:18 Announcement for Personnel Recruitment as a Temporary Employee (Foreign Teacher)
05/17/2016 - 09:14 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างประเทศ)
05/13/2016 - 14:47 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 4 อัตรา
05/11/2016 - 14:31 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 18 อัตรา
05/10/2016 - 14:52 ประกาศนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558
05/04/2016 - 08:41 แจ้งเปลี่ยนวันรับใบลงทะเบียน ระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 เลื่อนจากวันที่ 9 พ.ค.2559 เป็นวันที่ 10 พ.ค.2559
05/04/2016 - 08:39 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
05/02/2016 - 14:14 ค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับ ปวส.2
04/29/2016 - 14:03 ตารางเวรเดือนพฤษภาคม 2559
04/29/2016 - 12:16 กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 | ปวช. 10-11 พ.ค. 59 | ปวส. 12-13 พ.ค. 59 (โปรดอ่านเพิ่มเติม)
03/31/2016 - 14:31 ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (75 ชั่วโมง) มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2 เพิ่มเติม
03/31/2016 - 14:30 ประกาศการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (75 ชั่วโมง) มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2 แก้ไขวันที่เรียนระหว่างวันที่ 18-27 เมษายน 2559
03/31/2016 - 09:39 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559
03/31/2016 - 09:38 ตารางเวรเดือนเมษายน 2559
03/29/2016 - 12:04 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน
03/23/2016 - 03:59 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559
03/22/2016 - 15:54 ข้อปฏิบัติในการเข้ารับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558 วันซ้อม (24 มี.ค.2559),วันรับจริง (25 มี.ค.2559) ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
03/22/2016 - 14:12 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 รอบ 2 ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2559 และมอบตัววันที่ 1 เมษายน 2559
03/22/2016 - 14:08 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2559
03/22/2016 - 01:17 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559
03/18/2016 - 16:32 ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 (สอบข้อเขียนอย่างเดียว เวลา 09.00-12.00 วันสอบยังเป็นวันเดิม) คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
03/17/2016 - 14:04 ประกาศรายวิชาที่เปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม
03/16/2016 - 16:49 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ เวลาสอบ และห้องสอบ รับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
03/14/2016 - 15:51 ประกาศยกเลิกประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ 2559
03/14/2016 - 10:18 ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (75 ชั่วโมง) มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
03/09/2016 - 10:30 ประกาศการเปิดรายวิชาและครูผู้สอนประจำวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (75 ชั่วโมง) มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
03/08/2016 - 09:16 ประกาศรายวิชาที่เปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
03/07/2016 - 14:21 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
03/04/2016 - 14:03 ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2559
03/03/2016 - 11:46 ประกาศการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559
03/03/2016 - 11:30 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ลูกจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
03/02/2016 - 15:24 ตารางเวรเดือนมีนาคม 2559
03/02/2016 - 15:21 ประกาศการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (75 ชั่วโมง) มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
02/19/2016 - 10:04 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
02/18/2016 - 14:52 แจ้งนักเรียนนักศึกษา เปลี่ยนห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 จากห้องสอบที่ 614 ให้ย้ายไปสอบที่ห้อง 634/1
02/16/2016 - 11:58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 และข้อปฏิบัติในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.3 และปวส.2
02/12/2016 - 14:23 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ 2559
01/29/2016 - 15:44 ตารางเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2559
01/27/2016 - 11:01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557
01/25/2016 - 10:01 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 2 อัตรา
01/21/2016 - 14:33 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
01/20/2016 - 14:48 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสมือนจริง
01/12/2016 - 18:52 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา
01/08/2016 - 12:59 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2558
01/08/2016 - 12:55 ประกาศผล"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2558
01/04/2016 - 12:27 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2559
12/25/2015 - 11:04 ตารางเวรเดือนมกราคม 2559
12/22/2015 - 11:08 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2559 ภายนอก
12/18/2015 - 19:11 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภายใน
12/18/2015 - 09:30 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 เครื่อง
12/16/2015 - 14:00 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคนงาน จำนวน 6 อัตรา
12/08/2015 - 09:24 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา
11/27/2015 - 14:47 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสมือนจริง
11/26/2015 - 08:35 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคนงาน จำนวน 7 อัตรา
11/24/2015 - 16:48 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
11/24/2015 - 10:20 ตารางกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-10 ธ.ค.2558
11/20/2015 - 16:24 ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ. ระยอง ปีการศึกษา 2558
11/19/2015 - 11:18 วิทยาลัยเทคนิคระยองประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์
11/13/2015 - 12:03 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 9 อัตรา
11/11/2015 - 14:51 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Touch-enabled Interactive Projecter) ประจำปีงบประมาณ 2559
11/10/2015 - 15:59 ขอเชิญวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครร่วมประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง งานทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์(PLC) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2558 ในวันที่ 19 พ.ย.2558
11/02/2015 - 09:10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา
10/30/2015 - 14:36 เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558-2559
10/29/2015 - 16:56 ตารางเวรเดือนพฤศจิกายน 2558
10/26/2015 - 09:03 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคนงาน จำนวน 9 อัตรา
10/21/2015 - 10:34 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
10/15/2015 - 09:40 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตรา
10/14/2015 - 09:05 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารพื้นฐานใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑ งาน
10/14/2015 - 09:02 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องเตรียมการสอนงานช่างยนต์และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/09/2015 - 15:53 ตารางเวรเดือนตุลาคม 2558
09/24/2015 - 11:28 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา
09/24/2015 - 11:03 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
08/28/2015 - 16:28 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนประจำตัวนักเรียนแผนกช่างยนต์ จำนวน 3 รายการ
08/28/2015 - 10:51 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ห้องศูนย์อินเตอร์เน็ต จำนวน 11 รายการ
08/28/2015 - 10:48 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนประจำตัวนักเรียนแผนกช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 8 รายการ
08/28/2015 - 10:43 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบดูดไอสารเคมี(Fume Hood) ภายในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน
08/26/2015 - 16:17 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน
08/26/2015 - 16:14 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารช่างเชื่อมเป็นอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน
08/26/2015 - 09:37 ตารางเวรเดือนกันยายน2558
08/24/2015 - 10:13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
08/21/2015 - 15:05 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนประจำตัวนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 6 รายการ
08/21/2015 - 15:00 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนประจำตัวนักเรียนแผนกช่างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
08/21/2015 - 14:54 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนประจำตัวนักเรียนแผนกการบัญชี จำนวน 3 รายการ
08/21/2015 - 10:45 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1,เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน,เครื่องมัลติโทรเจคเตอร์ XGA ไม่น้อยกว่า2,000 Lumens ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
08/19/2015 - 11:37 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนประจำตัวนักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 3 รายการ
08/19/2015 - 11:33 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำตัวนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
08/19/2015 - 11:29 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนประจำตัวนักเรียนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ
08/19/2015 - 11:24 ประกาศประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ประจำปีงบประมาณ 2558
08/18/2015 - 14:31 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำตู้โชว์พร้อมหุ่นสวมชุดนักศึกษา ชาย-หญิง จำนวน 10 หลัง
08/14/2015 - 16:13 โปรแกรมบันทึกการคัดกรองผู้เรียน กลุ่มเสี่ยง ปี 2558 (งานครูที่ปรึกษา)
08/13/2015 - 16:06 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
08/04/2015 - 16:21 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าในคูหาเชื่อม จำนวน 1 งาน
08/04/2015 - 16:18 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 5 รายการ
08/04/2015 - 16:16 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารช่างเชื่อมเป็นอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน
08/04/2015 - 14:21 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา 2558
08/04/2015 - 08:38 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 กำหนดการดังนี้
07/29/2015 - 18:24 ประกาศรับสมัครเยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/29/2015 - 17:01 ตารางเวรเดือนสิงหาคม 2558
07/29/2015 - 13:59 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา
07/29/2015 - 13:56 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
07/28/2015 - 09:35 กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/23/2015 - 15:47 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก คู่มือสำหรับประชาชน
07/21/2015 - 12:05 นักเรียน-นักศึกษา ที่ลงสมัครแข่งขันเปิดพจนานุกรมไทยให้มารายงานตัว ในวันพุธที่ 22 ก.ค. 58 ณ ห้องสมุด ตามกำหนดการดังนี้
07/20/2015 - 15:17 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ครู- ศิษย์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
07/16/2015 - 14:29 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
07/14/2015 - 10:42 ประกาศประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์(MMA) ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 A เครื่องเชื่อมมิก(MG) ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 A เครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์(TIG) ขนาดไม่ต่ำกว่า 230 A ฯลฯ
07/14/2015 - 10:31 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา
07/10/2015 - 09:21 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง) จำนวน 4 อัตรา
07/09/2015 - 08:52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
07/03/2015 - 15:18 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารทั่วไป
07/02/2015 - 11:26 ประกาศกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองควบคุมอัตราการไหล (e-Auction) จำนวน 1 ชุด
06/30/2015 - 14:38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
06/30/2015 - 10:21 ตารางเวรเดือนกรกฎาคม 2558
06/29/2015 - 08:12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และ ข มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งพนักงานราชการ ฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
06/26/2015 - 11:51 ขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองควบคุมอัตราการไหล จำนวน 1 ชุด
06/24/2015 - 08:44 แผนผังสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ชั้น3 ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/20/2015 - 10:18 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันเวลา และสถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งพนักงานราชการ
06/17/2015 - 08:58 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
06/15/2015 - 09:31 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
06/03/2015 - 13:05 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกทดลองควบคุมอัตราการไหล จำนวน 1 รายการ
05/27/2015 - 13:15 ตารางเวรเดือนมิถุนายน 2558
05/27/2015 - 09:24 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา
05/27/2015 - 09:18 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคาว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
05/26/2015 - 14:16 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 235 รายการ (ครั้งที่2)
05/19/2015 - 13:33 ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคระยองเปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุดตั้งวันนี้- 29 กรกฎาคม2558 ติดต่อที่งานห้องสมุดเวลาทำการตั้งแต่ 08.30น. - 17.00 น.
05/14/2015 - 15:27 คำสั่งที่ 0558/2558 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
05/14/2015 - 10:09 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
05/14/2015 - 10:04 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา
05/07/2015 - 11:05 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนาห้องทดสอบโลหะวิทยาครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน
04/30/2015 - 15:10 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 235 รายการ
04/28/2015 - 13:59 ตารางเวรเดือนพฤษภาคม 2558
04/24/2015 - 10:42 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา
04/24/2015 - 10:40 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 9 อัตรา
04/24/2015 - 08:59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
04/08/2015 - 13:10 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือสื่อการเรียนการสอน จำนวน 39 รายการ
04/02/2015 - 04:12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558
03/31/2015 - 15:29 ตารางเวรเดือนเมษายน 2558
03/26/2015 - 19:22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาสอบ และห้องสอบ ปีการศึกษา 2558
03/10/2015 - 09:16 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 และกำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2558 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2,3 และระดับปวส.2 ในระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2558 ทุกสาขาวิชา โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ธ.กรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
02/26/2015 - 13:05 คำสั่งที่ 0160/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดหาและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและจัดแฟ้มเอกสาร เพื่อรับการประเมินภายในสถานศึกษา
02/25/2015 - 17:00 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 3 งาน
02/25/2015 - 16:57 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
02/24/2015 - 16:23 กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษา ระดับ ปวช.3และปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
02/23/2015 - 15:22 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 63 รายการ
02/19/2015 - 13:55 ตารางเวรเดือนมีนาคม 2558
02/11/2015 - 14:32 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก จำนวน 84 รายการ
02/10/2015 - 14:59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร จำนวน 1 ชุด
02/09/2015 - 13:33 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนาห้องทดสอบโลหะวิทยา จำนวน 1 งาน
02/04/2015 - 09:22 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2558 จากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่6 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช.และปวส.
02/04/2015 - 09:13 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จากผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
02/02/2015 - 09:23 ตารางแสดงผลการทดสอบ V-Net ระดับ ปวช.3และปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/31/2015 - 09:35 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้
01/22/2015 - 09:27 ตารางเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2558
01/19/2015 - 10:24 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง 7 อัตราและเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
01/12/2015 - 10:45 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตามโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
01/08/2015 - 15:05 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องน้ำส้วม จำนวน 3 งาน
01/08/2015 - 11:40 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-net ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 24 ม.ค.2558 และ ปวส.2 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ม.ค. 2558
01/06/2015 - 16:13 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง การรับนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาในระดับ ปวช. นักเรียน ม.6และปวช.3 เข้าศึกษาในระดับ ปวส. เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558
01/06/2015 - 09:27 ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อวัสดุฝึก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 71 รายการ โดยวิธีสอบราคา
12/25/2014 - 16:03 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้อง FUEL CELL แผนกช่างยนต์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2
12/25/2014 - 14:08 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถยนต์เอนกประสงค์เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ประจำปีงบประมาณ 2557
12/25/2014 - 14:05 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2557
12/25/2014 - 14:01 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
12/25/2014 - 10:36 ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 372 รายการ โดยวิธีสอบราคา
12/25/2014 - 10:35 ประกาศยกเลิกการประมูลการจัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 84 รายการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีสอบราคา
12/23/2014 - 09:31 ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 246 รายการ โดยวิธีสอบราคา
12/19/2014 - 10:07 ตารางเวรเดือนมกราคม 2558
12/18/2014 - 10:41 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตรา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 อัตรา
12/15/2014 - 16:24 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 1 งาน
12/09/2014 - 07:59 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2557
12/08/2014 - 15:01 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้อง FUEL CELL แผนกช่างยนต์ จำนวน 1 งาน
12/08/2014 - 14:51 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก จำนวน 84 รายการ
12/08/2014 - 14:31 กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ทักษะงานเชื่อม GTAW & SMAW (ปวช.)และทักษะงานเชื่อม GTAW & GMAW (ปวส.) ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557 ณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคระยอง
12/04/2014 - 15:05 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก จำนวน 71 รายการ
12/03/2014 - 16:18 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
12/03/2014 - 16:14 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมาตรฐานสื่อสารแบบฮาทโปโตคอล (Hart Field Communicator) จำนวน 1 รายการ
12/02/2014 - 17:03 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก จำนวน 246 รายการ
12/02/2014 - 17:02 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก จำนวน 372 รายการ
11/28/2014 - 10:24 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องซีเอ็นซีพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
11/26/2014 - 17:51 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 อัตรา
11/20/2014 - 14:55 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 9 เดือน
11/20/2014 - 14:53 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมาตรฐานสื่อสารแบบฮาทโปโตคอล(Hart Field Communicator) ประจำปีงบประมาณ 2558
11/19/2014 - 14:53 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
11/19/2014 - 09:17 ตารางเวรเดือนธันวาคม 2557
11/18/2014 - 15:39 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องซีเอ็นซีพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 25558
11/13/2014 - 13:51 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดรับแขกชุดเล็ก ชุดรับแขกชุดใหญ่ ชุดโต๊ะ เก้าอี้ทำงานฝ่ายบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
11/07/2014 - 20:13 ผลการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2557
11/04/2014 - 09:56 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 9 อัตรา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา
10/30/2014 - 10:49 เชิญนักเรียน นักศึกษา มาลองสัมผัสกับหนังสือแนวใหม่ เมจิกบุ๊ค หนังสือพูดได้ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ได้ที่ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/27/2014 - 15:17 เนื่องด้วย วิทยาลัยเทคนิคระยองมีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจเข้ามาขายอาหารในโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคระยอง ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา อาคาร 60 ปี(โรงยิม) เบอร์ติดต่อ 099-2507617 ตั้งแต่วันที่ 3-7 พ.ย.2557 เวลา 08.00-16.00
10/15/2014 - 10:45 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตรา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา
10/13/2014 - 17:31 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดรับแขกชุดเล็ก ชุดรับแขกชุดใหญ่ ชุดโต๊ะ เก้าอี้ทำงานฝ่ายบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
10/01/2014 - 16:05 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
10/01/2014 - 11:26 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายากร
09/30/2014 - 09:40 ตารางเวรเดือนตุลาคม 2557
09/19/2014 - 18:07 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนาห้องทดสอบโลหะวิทยาครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน
09/15/2014 - 11:10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา
09/15/2014 - 10:35 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานสื่อ จำนวน 14 รายากร
09/15/2014 - 10:32 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 130 รายการ
09/12/2014 - 18:32 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
09/12/2014 - 18:21 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกโครงการ จำนวน 4 รายการ
09/10/2014 - 16:59 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสร้างตู้จัดเก็บและชาร์ตคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 25 รายการ ครั้งที่ 2
09/09/2014 - 15:17 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกปิโตรเคมี จำนวน 62 รายการ
09/03/2014 - 18:45 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกโครงการ จำนวน 45 รายการ
09/03/2014 - 18:40 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการ จำนวน 5 รายการ
09/03/2014 - 18:29 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดไมค์ประชุม เครื่องผสมเสียง(Powered Mixer) ตู้ลำโพง 12 นิ้ว ลำโพงมอนิเตอร์ กล้องบันทึกภาพ VDO ระบบ HD ขาตั้งกล้อง VDO ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
09/03/2014 - 18:29 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า กระจายลม 4 ทิศ ประจำปีงบประมาณ 2557
09/01/2014 - 17:51 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนาห้องทดสอบโลหะวิทยา จำนวน 1 งาน
09/01/2014 - 17:45 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 130 เครื่อง
09/01/2014 - 17:41 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบการผลิตอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
09/01/2014 - 17:34 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกปิโตรเคมี จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2
08/26/2014 - 16:23 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารพัสดุ จำนวน 1 งาน
08/26/2014 - 16:21 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 รายากร
08/26/2014 - 16:18 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสร้างตู้จัดเก็บและชาร์ตคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 25 รายการ
08/26/2014 - 16:15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทาสีโรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 1 งาน
08/25/2014 - 12:12 ตารางเวรเดือนกันยายน 2557
08/20/2014 - 16:30 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน
08/20/2014 - 16:28 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 3 รายการ
08/20/2014 - 16:11 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกระบบการผลิตอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2557
08/19/2014 - 14:20 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 3 รายการ
08/19/2014 - 14:14 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะฝึกงานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น จำนวน 30 ตัว
08/19/2014 - 13:45 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
08/18/2014 - 18:24 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกปิโตรเคมี จำนวน 3 รายการ
08/18/2014 - 18:21 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน
08/15/2014 - 17:35 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 6 จำนวน 1 งาน
08/15/2014 - 17:32 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน
08/14/2014 - 15:25 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องลำโพงเคลื่อนที่และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
08/13/2014 - 16:52 Powerpoint วิธีกรอกข้อมูลลง V-COP
08/07/2014 - 15:34 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดเตาอบไฟฟ้า(สแตนเลส) ชุดโต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส และเตาแก๊ส 2 หัวพร้อมชั้นวาง ประจำปีงบประมาณ 2557
08/07/2014 - 15:05 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุจัดทำชุดฝึกปฏิบัติเทคโนโลยียานยนต์พื้นฐานและเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน 47 รายการ
08/07/2014 - 09:37 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดโต๊ะฝึกงานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2557
08/07/2014 - 09:34 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องตัดพลาสม่าชนิดใช้อากาศ เครื่องเชื่อมพลาสติก เครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้น ประจำปีงบประมาณ 2557
07/30/2014 - 16:00 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง
07/30/2014 - 15:12 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 1 งาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/30/2014 - 15:06 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตกแต่งภายในอาคาร 2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/28/2014 - 15:46 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/28/2014 - 14:23 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 งาน
07/28/2014 - 14:18 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึก PLC จำนวน 4 ชุด
07/21/2014 - 11:38 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2557
07/21/2014 - 11:38 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2557
07/10/2014 - 13:12 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึก PLC ประจำปีงบประมาณ 2557
07/09/2014 - 15:43 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทาสีพื้น จำนวน 14 รายการ
07/09/2014 - 10:39 เอกสารสำหรับทำวิจัยในชั้นเรียน
07/08/2014 - 16:01 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ CNC Simulation จำนวน 1 ชุด
07/08/2014 - 16:00 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบ Heavy duty พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
07/08/2014 - 10:07 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2
07/07/2014 - 11:47 กำหนดการมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557
07/02/2014 - 14:02 หนังสือใหม่ในห้องสมุดวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/01/2014 - 09:29 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา
06/30/2014 - 10:26 ประชาสัมพันธ์สื่อการสอน ของอาจารย์วิชา เวทรังสิการ
06/25/2014 - 18:00 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการ CNC Simulation ประจำปีงบประมาณ 2557
06/25/2014 - 12:55 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้งแบบ Heavy duyt พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
06/19/2014 - 14:22 ตารางเวรประจำเดือนกรกฎาคม 2557
06/18/2014 - 09:42 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 อัตรา
06/17/2014 - 16:00 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
06/16/2014 - 10:26 หนังสือใหม่ในห้องสมุดวันที่ 16 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/13/2014 - 17:44 ขอบเขตของงาน TOR ชุดครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์
06/05/2014 - 18:28 หนังสือใหม่ในห้องสมุดวันที่ 5 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/05/2014 - 15:24 ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุด สำหรับนักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 5 มิ.ย.-31ก.ค.2557
06/04/2014 - 10:27 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 2 ครั้งที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/02/2014 - 14:45 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อมัลติมีเดียห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ทันสมัย จำนวน 25 รายการ
06/02/2014 - 14:37 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 111 รายการ
05/29/2014 - 14:58 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 233 รายการ
05/27/2014 - 13:54 ขอบเขตงาน TOR ชุดครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์
05/21/2014 - 10:09 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 อัตรา ดังนี้
05/20/2014 - 14:12 ตารางเวรประจำเดือนมิถุนายน 2557
05/20/2014 - 13:33 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 2 (ตามแบบ) วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 1 งาน
05/07/2014 - 13:34 แก้ไขตารางเวรประจำเดือนพฤษภาคม 2557
05/06/2014 - 11:07 ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) แบบรูปรายการงานปรับปรุงอาคาร 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
04/30/2014 - 15:07 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 9 อัตรา ดังนี้
04/29/2014 - 11:10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1และปวส.1 รอบสอง ปีการศึกษา 2557
04/24/2014 - 10:42 รายละเอียดการรับสมัคร รอบ 2 สาขาวิชาที่ยังเปิดรับมีดังนี้
04/22/2014 - 08:50 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 รอบ 2 ระหว่าวันที่ 23-25 เม.ย.2557 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับดังนี้
04/18/2014 - 09:29 ประกาศรายชื่อลงทะเบียนมอบตัวเพิ่มเติม ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ให้มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 21 เม.ย.2557 เวลา 09.00 -12.00 น.
04/17/2014 - 15:49 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติมรอบ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
04/09/2014 - 13:46 ปฐมนิเทศและพัฒนาจิตนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
04/03/2014 - 16:37 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.
04/03/2014 - 16:34 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส.
04/01/2014 - 11:00 ประกาศแจ้งความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
03/27/2014 - 20:10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ปีการศึกษา 2557
03/25/2014 - 12:54 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศการเลื่อนวันทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวันที่ 30 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2557 เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้ง สว.
03/21/2014 - 09:05 ตารางเวรประจำเดือน เมษายน 2557
03/14/2014 - 11:05 ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557
03/10/2014 - 08:49 กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้จบการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปรการศึกษา 2556 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
03/10/2014 - 08:39 การรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
02/28/2014 - 09:32 การลงทะเบียนเรียน และอัตราค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับ ปวช.2-3 และปวส.2
02/21/2014 - 16:17 ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
02/19/2014 - 15:12 การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
02/18/2014 - 13:51 ตารางเวรประจำเดือนมีนาคม 2557
02/17/2014 - 14:34 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน มอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557
02/17/2014 - 08:58 ประกาศกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2557
02/17/2014 - 08:58 ประกาศกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2557
02/10/2014 - 10:38 ขอเชิญ นักเรียนนักศึกษา เลือกซื้อหนังสือจากร้านหนังสือนายอินทร์ ลดราคา 10-15 % ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน ณ บริเวณโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/07/2014 - 13:16 แจ้งเลื่อนกำหนดมอบตัวลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันเสาร์ที่ 15 ก.พ.2557 เป็นวันเสาร์ที่ 22 ก.พ.2557 เวลา 08.30 น.แทน
02/06/2014 - 09:42 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2557 จากผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 (ภายนอก)
02/05/2014 - 13:34 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2557 จากผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. (ภายใน)
01/28/2014 - 08:38 ประกาศรับนักเรียน นักศึกษาโดยการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2557
01/23/2014 - 10:48 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงประกอบผลิตภัณฑ์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/23/2014 - 09:30 ตารางเวรประจำเดือนกุมภาพัธ์ 2557
01/17/2014 - 10:11 วิทยาลัยเทคนิคระยองมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา
01/15/2014 - 10:28 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา สอบ V-Net ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
01/15/2014 - 09:24 ประกาศรับสมัครนักเรียนโควตาหลักสูตร ปวส. ภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
01/14/2014 - 10:11 รายชื่อหนังสือใหม่ในห้องมสุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/13/2014 - 10:39 ขอเชิญ นักเรียนนักศึกษา เลือกซื้อหนังสือจากร้านหนังสือนายอินทร์ ลดราคา 10-15 % ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน ณ บริเวณโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/08/2014 - 10:02 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา
01/07/2014 - 09:43 ประกาศการสอบ V-Net ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 เวลา 9.30 - 15.00 น.และกำหนดการติวสอบ V-Net ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ตารางเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-Net) ปีการศึกษา 2556
12/24/2013 - 10:24 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 2) วิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/17/2013 - 17:52 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา
12/16/2013 - 11:34 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/06/2013 - 13:16 ผลการประกวดสิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปี 2556
12/01/2013 - 20:07 โปรแกรมประมวลผลสิ่งประดิษฐ์ ตัวแก้ไข
11/27/2013 - 17:42 กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปี 2556
11/27/2013 - 17:33 แบบฟอร์มการลงทะเบียน การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และการประชุมวิชาชีพองค์การฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2556
11/27/2013 - 17:23 คำสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ที่ 047/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2556 และตารางประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ฯ
11/26/2013 - 13:43 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่) จำนวน 6 ตำแหน่ง
11/26/2013 - 09:51 ตารางกำหนดการตรวจและให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
11/21/2013 - 13:44 กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556-2557
11/20/2013 - 18:19 ตารางเวรประจำเดือนธันวาคม 2556
11/20/2013 - 10:55 ป้อนข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปี 2556
11/15/2013 - 13:46 หนังสือแจ้งตารางการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะและผังการใช้พื้นที่โรงแรมสตาร์
11/07/2013 - 11:03 ประกาศใช้ข้อกำหนดฯ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
11/01/2013 - 11:55 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา
10/29/2013 - 13:56 ตารางเวรประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
10/11/2013 - 14:51 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา
10/03/2013 - 11:11 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้งานในราชการ ประจำปี 2555
09/25/2013 - 10:10 การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 วิทยาลัยเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ได้กำหนดการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1,2,3 และ ปวส.1,2 ในช่วงวันที่ 7-14 ตุลาคม 2556 วันเวลาตามประกาศแนบและคำสั่งลงทะเบียน
09/05/2013 - 15:25 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 40 เครื่อง
08/29/2013 - 13:15 วิทยาลัยเทคนิคระยองในนามนายกสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการฝึกทักษะงานเชื่อมโลหะแบบ SIMULATOR ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.2556 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จ.ระยอง
08/28/2013 - 15:07 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
08/28/2013 - 09:20 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานวิทยบริการห้องศูนย์อินเตอร์เน็ต จำนวน 2 รายการ
08/27/2013 - 09:03 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
08/27/2013 - 08:35 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ชุด
08/23/2013 - 15:54 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
08/22/2013 - 14:45 ตารางเวรประจำเดือนกันยายน 2556
08/21/2013 - 15:13 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุกั้นห้อง จำนวน 34 รายการ
08/15/2013 - 10:39 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการศึกษาระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
08/15/2013 - 09:47 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ จำนวน 7 รายการ
08/14/2013 - 17:14 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 5 รายการ
08/13/2013 - 14:03 โหลดโปรแกรมบัญชี
08/06/2013 - 15:53 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จำนวน 2 รายการ
08/05/2013 - 09:38 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกพลานามัย จำนวน 2 รายการ
07/24/2013 - 09:09 ตารางเวรประจำเดือนสิงหาคม 2556
07/11/2013 - 09:34 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา (เพิ่มเติม)
07/08/2013 - 15:28 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 4 รายการ
07/05/2013 - 13:17 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมฝึกออกแบบวงจร จำนวน 3 ชุด
07/03/2013 - 08:25 วิทยาลัยเทคนิคระยองจัดอบรม"โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อรับรองห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน มอก.17025-2548"
06/24/2013 - 10:56 ตารางเวรประจำเดือนกรกฎาคม 2556
06/14/2013 - 15:39 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้งสาธารณะ จำนวน 1 ชุด
06/14/2013 - 15:34 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกวิชาเทคนิคโลหะ จำนวน 30 รายการ
06/12/2013 - 18:13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา
06/06/2013 - 10:06 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์(ลานกิจกรรมหน้าเสาธง)
06/06/2013 - 10:04 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
05/31/2013 - 11:16 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/28/2013 - 16:07 นักเรียน ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา ที่ฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 /2556 ติดต่อขอรับสมุดบันทึกการฝึกงาน ได้ที่ห้องงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVT) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
05/23/2013 - 15:59 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
05/23/2013 - 14:12 ตารางเวรประจำเดือนมิถุนายน 2556
05/16/2013 - 14:12 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
05/10/2013 - 14:50 กำหนดการเก็บเงินตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2556
05/08/2013 - 11:53 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 12 อัตรา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา
05/08/2013 - 11:49 ขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่ครู อัตรจ้าง และเจ้าหน้าที่) จากวันที่ 15 พ.ค. 56 เป็นวันที่ 20 พ.ค. 56และวันที่ 16 พ.ค. 56 เป็นวันที่ 21 พ.ค.56 เวลาเดิม
05/08/2013 - 11:32 ประกาศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2,3,4และ5 เข้าเว็ปไซค์ http://www.tarmy14.com/index.php
04/24/2013 - 11:27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2
04/19/2013 - 09:36 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2556 รอบ 2
04/19/2013 - 09:24 ตารางเวรประจำเดือนพฤษภาคม 2556
04/17/2013 - 11:31 กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระดับ ปวช.1 วันที่ 1-3 พ.ค.2556 และ ระดับ ปวส.1 วันที่ 4-6 พ.ค.2556 ณ กองพันทหารราบที่ 7 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จังหวัดระยอง
04/03/2013 - 09:05 ประกาศผลสอบ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2556
03/27/2013 - 14:56 ประกาศผลสอบ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2556
03/26/2013 - 08:13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และห้องสอบ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2556
03/21/2013 - 16:24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และห้องสอบ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2556
03/16/2013 - 11:50 กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้จบการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2555
03/15/2013 - 14:31 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
03/15/2013 - 14:28 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 224 รายการ
03/15/2013 - 14:25 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำเหล็กดัดอาคารเรียน
03/15/2013 - 14:21 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารแผนกวิชาช่างเครื่องกล
03/14/2013 - 10:19 กำหนดการลงทะเบียนเรียนและค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1/2556 นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 ในวันที่ 16-17 พ.ค.2556 และ ระดับ ปวส.2 ในวันที่ 7-10 พ.ค.2556
03/13/2013 - 13:45 กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
03/07/2013 - 09:37 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 139 รายการ
03/07/2013 - 09:30 ประกาศสอบราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ 6 ล้อ 50 ที่นั่ง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/22/2013 - 13:10 รายชื่อนักศึกษาระดับ ปวส.2 ที่เข้าสอบ v-net ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
02/22/2013 - 09:37 ตารางเวรประจำเดือนมีนาคม 2556
02/15/2013 - 14:46 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกโควตา ปีการศึกษา 2556
02/15/2013 - 13:55 การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2
02/13/2013 - 11:05 ตารางติวเตรียมสอบ และตารางสอบ V-Net ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2555
02/08/2013 - 10:41 ประกาศผลการเรียน และส่งผลแก้ "0" ภาคเรียนที่ 2/2555
02/01/2013 - 09:35 ตารางเวรประจำเดือนกุมภาพัธ์ 2556
01/09/2013 - 18:28 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงฝึกงานแผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
01/09/2013 - 18:26 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book) จำนวน 100 เครื่อง
01/09/2013 - 10:14 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
12/26/2012 - 11:25 ตารางเวรยามประจำเดือนมกราคม 2556
12/26/2012 - 09:55 ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕
12/21/2012 - 13:53 ประกาศกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นรูปด้วยลวดไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) โดยวิธี(e-Auction) จำนวน 1 ชุด
12/21/2012 - 10:02 ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นรูปด้วยลวดไฟฟ้า (ครั้งที่ 2)
12/20/2012 - 13:07 ระดับ ปวช. 3 สอบ V-net วันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค.2556 ตารางติวV-net
12/18/2012 - 13:31 ประกาศสอบราคาซื้ัอชุดทดสอบงานติดตั้งไฟฟ้าและระบบเตือนภัย จำนวน 3 ชุด
12/18/2012 - 13:30 ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น จำนวน 8 ชุด
12/14/2012 - 14:53 คำสั่งที่ 1123/2555 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ ทักษะงานเชื่อม TIG/SWAW และ TIG/FLUX CORE WIRE
12/14/2012 - 09:34 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. งานเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2555
12/13/2012 - 13:44 ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
12/12/2012 - 15:41 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง 4 อัตรา และเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา
12/07/2012 - 11:43 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุจัดทำวงจรควบคุมหุ่นยนต์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 44 รายการ
12/07/2012 - 10:40 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างเชื่อมโลหะ งานเชื่อมโลหะด้วย TIG/SMAW & TIG/FLUX CORE WIRE ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
12/04/2012 - 14:55 ตารางเวรยามประจำเดือนธันวาคม 2555
12/04/2012 - 14:10 กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
11/30/2012 - 14:35 ดาวน์โหลดใบสมัครสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2555
11/29/2012 - 14:58 ประกาศกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นรูปด้วยลวดไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง โดยวิธี(e-Auction) จำนวน 1 ชุด
11/27/2012 - 13:55 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประเภทวิชาภาษาไทย มารยาทไทย และตอบปัญหาวิชาการประวัติศาสตร์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
11/23/2012 - 15:08 ประกาศขอตเขตของงาน (TOR) ชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นรูปด้วยลวดไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง
11/21/2012 - 16:25 ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
11/13/2012 - 11:08 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา่ตัดเสื้อกีฬาสี (ตามแบบ) วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/08/2012 - 15:24 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงประกอบผลิตภัณฑ์แผนกโลหะการ (ตามแบบ) จำนวน 1 งาน
11/08/2012 - 14:04 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) และการบริหารจัดกาีรสำนักงาน
11/02/2012 - 09:46 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง 4 อัตรา และเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา
10/19/2012 - 10:18 ตารางเวรยามประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
10/16/2012 - 09:06 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 อัตรา
10/01/2012 - 15:38 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์(Projector) และเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับประมวลผลทั่วไป) จำนวน 2 รายการ โดยวิธี (e-Auction)
09/24/2012 - 09:19 ตารางเวรยามประจำเดือนตุลาคม 2555
09/20/2012 - 16:45 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานสื่อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายากร
09/20/2012 - 16:40 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุจัดทำวงจรควบคุมหุ่นยนต์ จำนวน 44 รายการ
09/18/2012 - 16:21 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ
09/18/2012 - 15:37 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 18-19 กันยายน 2555
09/17/2012 - 15:49 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุจัดทำศาลา จำนวน 43 รายการ
09/13/2012 - 11:04 กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ของนักเรียนนักศึกษา
09/11/2012 - 16:14 ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้่ จำนวน 800 ชุด
09/10/2012 - 11:27 ประกาศกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
09/04/2012 - 11:20 TOR ครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ (Projector) และเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับประมวลผลทั่วไป) พร้อมติดตั้ง ครัุ้งที่ 2
08/29/2012 - 15:34 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
08/27/2012 - 13:58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา
08/22/2012 - 10:24 ประกาศหยุดการเรียนการสอน วันที่ 22-25 สิงหาคม 2555
08/22/2012 - 09:03 ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะหินอ่อน 60 ชุด
08/21/2012 - 10:20 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุจัดทำหุ่นยนต์กู้ภัย (ครั้งที่ 2) จำนวน 65 รายการ
08/20/2012 - 15:40 ตารางเวรยามประจำเดือนกันยายน 2555
08/08/2012 - 11:40 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 22 รายการ
08/08/2012 - 11:35 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 126 รายการ (ครั้งที่ 2)
08/08/2012 - 11:32 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะฝึกปฏิบัติงานวงจรไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้า จำนวน 5 ชุด (ครั้งที่ 2)
07/30/2012 - 17:22 ตารางเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2555
07/27/2012 - 14:30 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุจัดทำหุ่นยนต์กู้ภัย จำนวน 65 รายการ
07/27/2012 - 14:30 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
07/24/2012 - 15:12 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 126 รยการ
07/20/2012 - 14:47 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะฝึกปฏิบัติงานวงจรไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้า จำนวน 5 ชุด
07/18/2012 - 10:00 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาเครื่องกล จำนวน 68 รายการ
07/18/2012 - 09:49 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องห้องพักครู จำนวน 1 งาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/11/2012 - 15:21 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book) จำนวน 100 เครื่อง ครั้งที่ 2
07/05/2012 - 09:24 ประกาศการมอบเงินตามนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2555 วิทยา่ลัยเทคนิคระยอง
06/27/2012 - 11:16 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อม Submerged Arc Welding ไม่ต่ำกว่า 600 Apm (ครั้งที่ 2)
06/26/2012 - 10:06 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
06/26/2012 - 10:03 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 21 รายการ
06/26/2012 - 10:01 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก จำนวน 24 รายการ
06/19/2012 - 16:13 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุแบบอเนกประสงค์ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 ตัน จำนวน 1 เครื่อง
06/13/2012 - 13:31 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อม Submerged Arc Welding ไม่ต่ำกว่า 600 Apm
06/12/2012 - 08:50 งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 -22 มิถุนายน 2555 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
06/12/2012 - 08:46 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
06/05/2012 - 11:33 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการ ประจำปี 2554
05/31/2012 - 14:38 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ จำนวน 4 รายการ
05/31/2012 - 14:34 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานวิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 5 รายการ
05/31/2012 - 10:01 ประกาศนักศึกษาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระดับ ปวส.2 (รายเก่า)
05/29/2012 - 10:35 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
05/28/2012 - 14:16 ตารางเวรยามประจำเดือนมิถุนายน 2555
05/23/2012 - 09:20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
05/22/2012 - 11:27 ประกาศเรื่องการโอนผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
05/21/2012 - 10:36 ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
05/11/2012 - 10:05 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
05/08/2012 - 11:14 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 เครื่อง ขนาด 36000 บีทียู และขนาด 48000 บีทียู
04/27/2012 - 14:05 ตารางเวรยามประจำเดือนพฤษภาคม 2555
04/27/2012 - 10:22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. (รอบ 2)
04/27/2012 - 10:09 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (รอบ 2)
04/19/2012 - 13:18 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง 4 อัตรา
04/02/2012 - 10:35 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2555 รอบ 2
04/02/2012 - 10:18 ประกาศผลสอบ และกำหนดการรายงานตัว ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2555
03/29/2012 - 08:07 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2555 รอบ 2
03/28/2012 - 09:44 ประกาศผลสอบ และกำหนดการรายงานตัว ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2555
03/27/2012 - 12:59 คำ้ชี้แจงสิ่งที่ต้องเตรียมและปฏิบัติในการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และพัฒนาจิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ กองพันทหารราบที่ ๗ ค่ายมหาสุรสิงหนาท
03/25/2012 - 12:35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และห้องสอบ ระดับ ปวส.
03/23/2012 - 11:36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และห้องสอบ ระดับ ปวช.
03/19/2012 - 15:37 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโครงข่ายไร้สายแบบ AP Controller รอบสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง
03/16/2012 - 13:25 ประกาศพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
02/23/2012 - 14:20 ตารางเวรยามประจำเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2555
02/22/2012 - 09:44 ปฏิทินรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2555
02/15/2012 - 11:05 ประกาศผลการคัดเลือกโควตา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปีการศึกษา ๒๕๕๕
02/12/2012 - 12:56 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2555
01/24/2012 - 10:49 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
01/20/2012 - 09:17 ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับชาติ ปี2554 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
01/17/2012 - 13:52 ขอเชิญร่วมงาน "คนพันธุ์อา ต้นกล้าอุตสาหกรรม" ครั้งแรกกับงานแสดงนวัตกรรมอุตสาหกรรมครบวงจร ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันที่ 23-24 มกราคม 2555
12/06/2011 - 10:28 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์ 1 อัตรา
11/22/2011 - 15:20 บริษัท sus (สยามยูไนเต๊ดสตีล 1995) จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
11/22/2011 - 08:17 ตรวจสอบเกรดผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว
11/16/2011 - 14:08 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
11/15/2011 - 09:53 บริษัท เจเอสอาร์ บีทีเอส อิลาสโตเมอร์ รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Technician/Field Operator
11/07/2011 - 08:29 ขอขอบคุณทุกแผนกวิชาที่ส่งข้อมูลประกอบการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก คลิกดูข้อมูลได้
11/02/2011 - 16:45 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง 4 อัตรา และ ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
10/19/2011 - 14:32 ประกาศคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ทำหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน
10/12/2011 - 15:02 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง 5 อัตรา และ ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
08/29/2011 - 11:21 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
08/22/2011 - 15:29 ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
08/22/2011 - 15:24 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
08/17/2011 - 10:49 ตารางเวร ประจำเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2554
08/04/2011 - 14:12 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1.เครื่องปรับอากาศ 2.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 3.เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ 4.โปรเจคเตอร์ 2500 ANSI 5.จอรับภาพแบบมอเมอร์ไฟฟ้า 100 นิ้ว
08/01/2011 - 16:59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/22/2011 - 17:05 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00น. - 14.00น.
07/13/2011 - 11:45 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง 1 อัตรา และ ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
07/13/2011 - 11:28 ตารางเวร ประจำเดือนสิงหาคม 2554 (เพิ่มเติม)
07/08/2011 - 10:54 สอศ. เดินทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความต้องการกำลังคนภาคใต้
07/06/2011 - 17:23 ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 23/2554 การสอบ V-Net
06/28/2011 - 16:12 ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (พาณิชยกรรม)
06/28/2011 - 16:00 ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ช่างอุตสาหกรรม)
06/23/2011 - 14:59 ตารางเวร ประจำเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2554
06/09/2011 - 10:52 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
06/06/2011 - 10:33 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา
06/01/2011 - 14:53 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
06/01/2011 - 14:52 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโต๊ะเก้าอี้สำหรับวางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/26/2011 - 14:59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาเครื่องกล จำนวน 2 รายการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/25/2011 - 11:37 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
05/23/2011 - 11:21 หนังสือใหม่ในห้องสมุด
05/10/2011 - 10:18 ตารางเวร ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2554
05/04/2011 - 14:11 รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 9-20 พ.ค. 54 (เฉพาะครูอัตราจ้างต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู)
05/01/2011 - 16:21 รับรูปพิธีมอบประกาศนียบัตร 28 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมสตาร์ จ. ระยอง
04/28/2011 - 09:18 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉาย Interactive Projector พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
04/21/2011 - 10:25 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง(เบนซิน) ครั้งที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
04/19/2011 - 17:04 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบที่ ๒ (เพิ่มเติม)
03/31/2011 - 13:05 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
03/29/2011 - 17:29 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2554
03/24/2011 - 11:03 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2554
03/21/2011 - 12:28 ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553
03/18/2011 - 14:36 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) วิทยาลัยเทคนิคระยอง
03/18/2011 - 12:27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปี 2554
03/11/2011 - 14:56 กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2554
03/09/2011 - 11:20 กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553
03/07/2011 - 14:05 ประกาศการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
03/03/2011 - 10:44 กำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553
03/03/2011 - 10:33 กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตร (ปวช.3 / ปวส.2)
03/03/2011 - 10:21 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2553
03/03/2011 - 10:07 กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม
02/28/2011 - 12:26 ประกาศสอบราคาจัางเหมาก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 3 หลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/26/2011 - 12:47 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2554
02/25/2011 - 13:58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 100 ชุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/23/2011 - 11:27 ประกาศตารางเวรประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ๒๕๕๔
02/21/2011 - 13:48 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
02/09/2011 - 15:08 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารเรียน จำนวน 6 หลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/06/2011 - 15:22 บริษัท SCG และแผนกเครื่องมือวัดฯ แนะนำโครงการ SCG Model School วันที่ 9 ก.พ.54 ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง
02/04/2011 - 16:37 คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้รับรางวัลหน่วยองค์การวิชาชีพฯ มาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
02/04/2011 - 10:33 ม.บูรพา (ศูนย์ วท.ระยอง) รับสมัครนิสิตถึงวันที่-8 เม.ย. 54
02/01/2011 - 15:45 ประกาศรับสมัคร นร.นศ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
01/25/2011 - 17:00 เงินกู้ กยศ. (สำหรับรายเก่า)
01/14/2011 - 11:08 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัครช่างเทคนิค (Technician) ดูรายละเอียดเพิ่ม
01/10/2011 - 10:54 หนังสือใหม่ในห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
01/06/2011 - 13:55 ประกาศ "สอบราคาจ้างเหมาทาสีพื้นอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น อีพ็อกซี่" วิทยาลัยเทคนิคระยอง
12/29/2010 - 16:46 แผนกเครื่องมือวัดและควบคุม Big Clearning วันพ่อ
12/24/2010 - 10:19 ประกาศตารางเวรประจำเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2554
12/03/2010 - 18:11 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทลเลอร์ PLC ระดับภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๓ New
12/01/2010 - 15:04 ปรับปรุงเกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ NEW
12/01/2010 - 15:03 เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553
11/30/2010 - 19:35 เชิญครูและบุคลากรสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาล
11/23/2010 - 15:53 ประกาศ "สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์สูจิบัตรงานองค์การวิชาชีพ พร้อมเข้าแล่ม" วิทยาลัยเทคนิคระยอง
11/19/2010 - 18:00 โครงการฝึกอบรมเฉพาะด้าน (Specialized Courses Programme-SCP)
11/19/2010 - 17:51 หลักเกณฑ์ขอรับและตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ
11/15/2010 - 14:54 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคกลาง ๑ ในวันที่ ๒๓-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ จังหวัดปราจีนบุรี
11/15/2010 - 14:29 ประกาศ "สอบราคาซื้อวัสดุโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) และการบริหารจัดการสำนักงาน"
11/15/2010 - 12:35 รับสมัครนักศึกษาทางไกล ถึง 9 ธ.ค. 53
11/15/2010 - 12:29 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภัคินีเธอฯ
11/15/2010 - 11:21 กำหนดวันรัฐพิธี
11/15/2010 - 11:06 ขอเชิญชมนิทรรศการ"วันนักประดิษฐ์" 2-5 ก.พ.53
11/09/2010 - 15:18 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "ร่วมใจรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
11/04/2010 - 11:17 รับสมัครผู้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
11/04/2010 - 11:07 รับสมัครผู้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
10/08/2010 - 15:44 หนังสือใหม่ในห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
10/05/2010 - 12:17 กำหนดการลงทะเบียน นร.นศ.วท.ระยอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
09/27/2010 - 11:15 ผลประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2552
09/27/2010 - 10:10 บริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด (World Valuation Co.,Ltd) รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ด่วน
08/30/2010 - 11:25 หนังสือใหม่ในห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/16/2010 - 15:45 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการวิทยาลัย
08/06/2010 - 12:56 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ "สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2553" วันพุธที่ 18 ส.ค. 2553 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานห้องสมุด
08/05/2010 - 14:06 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๑๒ สิงหาคม และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
08/04/2010 - 17:08 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "12 สิงหามหาราชินี" ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
08/04/2010 - 11:45 เชิญประชุมเทคโนโลยีอวกาศฯ 15-17 ธันวาคม 2553
08/03/2010 - 10:08 วิทยาลัยเทคนิคระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ "เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ"
07/28/2010 - 11:19 ผู้ที่สนใจ "สอบราคาจ้างทำโต๊ะเก้าอี้สำหรับวางคอมพิวเตอร์" และ "สอบราคาจ้างเช่าบูธสอนอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ" วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/21/2010 - 08:36 ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครงานกับบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด
07/15/2010 - 16:36 ขอเชิญชมงานแสดงวิชาการ และแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา - อีซูซุ 21-22 ก.ค. 53 ที่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/14/2010 - 17:05 วันที่ 30 ส.ค. ถึง 3 ก.ย. 53 กีฬาสีประจำปี 2553 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/14/2010 - 17:02 SCG มอบทุน 9 ทุนๆละ 5000 บาท
07/13/2010 - 18:01 เชิญสมัครงานกับบริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) 14 ก.ค.53 ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ เวลา 10.30 น.
07/05/2010 - 13:41 การควบคุมภายใน
07/02/2010 - 17:31 โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2010 แอฟริกาใต้
06/27/2010 - 10:48 เชิญทำความรู้จักกับเครือไทยออยล์ 30 มิ.ย.53 ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ เวลา 10.30 น.
06/26/2010 - 18:07 เชิญเที่ยวงานวันสุนทรภู่ วันนี้ - 27 มิถุนายน ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง
06/26/2010 - 17:52 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
06/18/2010 - 15:59 โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ
06/10/2010 - 10:49 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2553
06/09/2010 - 11:04 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/24/2010 - 10:14 บทคัดย่อ ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล โดย อาจารย์วิรัชช์ เกตุงาม
05/21/2010 - 16:18 ผลการประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางโพลิเมอร์
05/21/2010 - 16:04 การฝึกอบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ GURU Online
05/20/2010 - 13:33 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสุขภาพนักเรียนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553
05/20/2010 - 13:30 กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553
05/20/2010 - 10:48 รายชื่อเวรยาม ประจำเดือนมิถุนายน 2553
05/19/2010 - 14:55 แผนผังการเข้าแถวกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
05/17/2010 - 16:03 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
05/08/2010 - 09:34 กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
04/30/2010 - 12:58 เปิดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ....................

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์