You are hereงานวิชาการ

งานวิชาการ


 ฝ่ายวิชาการ

นางณัฐธารีย์  สิริกุลปัญญาพร    รองผู้อำนวยการชำนาญ

1. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  นางงามพรรณ  ไพศาลทรัพย์  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

                                                        

2. งานวัดและประเมินผล  นายปริญญา  จำเนียรพล    ตำแหน่งครู

3. งานห้องสมุด   นางสิริมา  อินทร์อุดม                 ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

4.งานวิทยบริการ     นางสาวกาญจนา  อุพงศ์         ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

5. งานสื่อการเรียนการสอน   นางสาววิยดา  โล่ห์คำ  ตำแหน่งครู

6. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   นายบรรเจิด  แย้มกลิ่น   ตำแหน่งครู

 

7. หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ และสาขางานเทคนิคยานยนต์  นายชาญชัย  เจริญรื่น  ตำแหน่งครู

 

8. หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  นางพรรนรี  ทองคำ    ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

9. หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ    นายณรงค์    โม้ลี     ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

10. หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้ากำลัง    นายหนู  ปิ่นแก้ว  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

11. หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์     นายวีรพงษ์  พฤกษชาติ    ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

12. หัวหน้าแผนกวิชาการก่อสร้าง    นายจิระพงษ์    คุณานิติธาดา           ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
แผนกวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคระยอง       ( RAYONG BUILDER ON FACEBOOK)

13. หัวหน้าแผนกวิชาปิโตรเคมี    นายสมคิด  อาจเอื้อ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

14. หัวหน้าแผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม   นายธนันวัฒน์  จิตรวิโรจน์  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

15. หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   ดร.กันยา  ด่านประเสริฐ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

16. หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   นายประกิต  ปอคูสุวรรณ  ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

17. หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม  นายดำรง  จินตศิริกูล ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

18. หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว  นางสาวอาทิตยา   สมุทรคชรินทร์  ตำแหน่งครู

19. หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม  นางอติณัช  แสนยศ    ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

20. หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  นายปรีดา  คมกล้า  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

 

21.หัวหน้าแผนกวิชาปฏิบัติการกลาง  นายประกิต ปอคูสุวรรณ ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

22. หัวหน้าแผนกการบัญชี  นางเพ็ญประภา  อุษาวิโรจน์   ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

23. หัวหน้าแผนกการตลาดและการจัดการธุรกิจค้าปลีก      นางธัญวัลย์  กล้ารอด    ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

24.หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ  นางสาวนวรัตน์   สาหร่ายทอง   ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

25. หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นางผ่องใส   ยอดดำรงค์   ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

26. หัวหน้าแผนกการจัดการโลจิสติกส์   นางสาวภัสสรา  ยงสวัสดิกุล   ตำแหน่งครูผู้ช่วย

27. หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์  และ  หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย นางนิชาภา  โอบนิธิพงศ์   ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

 

28. หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  นางสาวมานิดา  หยาดทอง   ตำแหน่งครู        

 

29.หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์   นางสาวปาริชาต   ธนาภรณ์       ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

30. หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์  นางสาววราภรณ์  วงศ์ไตรรัตน์   ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

31. หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ   นางสาวอัญชลี  ภิญโญพรสวัสดิ์  ตำแหน่งครู

32.หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา    นางบุษกร  อิศรเดช   ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

33.หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย      นายธนัช  กวิตารัตน์   ตำแหน่งครู

 

34. หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย    นายวิรัชช์  เกตุงาม   ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์